Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 125/2020 rd Plenum Onsdag 7.10.2020 kl. 10.00—21.09

Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 21.09. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (10.00—12.20 och 13.59—15.59), förste vice talman Antti Rinne (12.20—13.59 och 17.54—21.09) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-320342Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 23/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 23/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Regeringens propositionRP 141/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 143/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 144/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 145/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 147/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 148/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 149/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

Regeringens propositionRP 150/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 152/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 154/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 156/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.10.2020 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 21.09.