Senast publicerat 07-02-2022 10:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 125/2021 rd Plenum Onsdag 27.10.2021 kl. 14.01—20.06

Plenum började kl. 14.01. Plenum avbröts kl. 19.14. Plenum fortsatte kl. 19.50. Plenum avslutades kl. 20.06. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.01—16.04) och förste vice talman Antti Rinne (16.04—19.14 och 19.50—20.06). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-404165Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 26.10.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 10/2021 rd: Född frisk – sluta med ”omvändelseterapier”. 

2.2.  Övriga meddelanden

Talmanskonferensen har 26.10.2021 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 222/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Regeringens propositionRP 246/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 246/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 121/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-403991
Förslag till uttalanden 26.10.2021
Bilaga 5A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 121/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 149/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd
Utskottets betänkandeStoUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Regeringens propositionRP 178/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Regeringens propositionRP 179/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 180/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 181/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Regeringens propositionRP 99/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Den allmänna debatten och behandlingen av ärendet avbröts. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Regeringens propositionRP 100/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2021 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 kap. 1 § i strafflagen

LagmotionLM 17/2021 rdPauli Kiuru saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

15.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

BerättelseB 21/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

16.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

BerättelseB 2/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

17.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 11/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

18.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 13/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

19.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 12/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 171/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 150/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftning om finansmarknaden för återhämtning efter covid-19-pandemin

Regeringens propositionRP 126/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift

Regeringens propositionRP 166/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 23/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021. 

24.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 28.10.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.06.