Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 20/2020 rd Plenum Tisdag 10.3.2020 kl. 14.06—15.10

Plenum började kl. 14.06. Plenum avslutades kl. 15.10. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.06—15.10). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-289706Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Regeringens propositionRP 47/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 47/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 92/2019 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2020 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 92/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 92/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

BerättelseB 19/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020. 

5.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

BerättelseB 21/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

Regeringens propositionRP 105/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.3.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.10.