Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 22/2021 rd Plenum Torsdag 11.3.2021 kl. 17.50—18.44

Plenum började kl. 17.50. Plenum avslutades kl. 18.44. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (17.50—17.58) och förste vice talman Tarja Filatov (17.58—18.44). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-358378Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 11.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 29-32/2021 rd. 

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 2/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen bör 2 och 3 § upphävas till den del de gäller utövning av befogenheterna i landskapet Åland och att förordningen till övriga delar får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 1/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen bör 2 och 3 § upphävas till den del de gäller tillämpning av befogenheterna i landskapet Åland och att förordningen till övriga delar får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 3/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 3/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 8/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 256/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 15/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 16.3.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.44.