Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 24/2021 rd Plenum Torsdag 18.3.2021 kl. 16.02—18.51

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 18.51. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.02—17.58) och förste vice talman Tarja Filatov (17.58—18.51). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-360271Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 17.3.2021 överlämnat statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård (Ö 4/2021 rd). Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om att förbättra industrins konkurrenskraft (Petri Huru saf)

Muntligt spörsmålMFT 48/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om att främja investeringar (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 49/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om att främja investeringar i elbränslen (Raimo Piirainen sd)

Muntligt spörsmålMFT 50/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om tvångstestning vid gränsen (Antti Häkkänen saml)

Muntligt spörsmålMFT 56/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om EU:s återhämtningspaket (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 51/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om att bekräfta kandidatuppställningen i kommunalvalet (Ano Turtiainen at)

Muntligt spörsmålMFT 52/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om beredskap mot cyberattacker (Jouni Ovaska cent)

Muntligt spörsmålMFT 53/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntlig fråga om återhämtningsstöd till turismen (Heli Järvinen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 54/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.9.  Muntlig fråga om coronastödmodell för teatrarna (Sandra Bergqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 55/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Övrigt ärendeÖ 4/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 30/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Regeringens propositionRP 24/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 24/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 18.3.2021. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 18.3.2021 kl 19.00. Plenum avslutades kl. 18.51.