Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 25/2021 rd Plenum Torsdag 18.3.2021 kl. 19.00—19.05

Plenum började kl. 19.00. Plenum avslutades kl. 19.05. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (19.00—19.05). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-360284Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad den 8.3.2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 19.3.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.05.