Plenarprotokollets huvudsida
PR
50
2019 rd
Plenum
Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 16.11. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.59—15.59) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—16.11). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-266019
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
En behandling
Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 1/2019 rd (RP 135/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019. 
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.10.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.11. 
Senast publicerat 16-10-2019 09:48