Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 59/2017 rd Plenum Onsdag 24.5.2017 kl. 13.58—18.30

Plenum började kl. 13.58. Plenum avslutades kl. 18.30. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (13.58—15.34), talman Maria Lohela (15.34—17.03) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.03—18.30). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-127863Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 228/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

Regeringens propositionRP 9/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna

Regeringens propositionRP 23/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 23/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 33/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 33/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2016

BerättelseB 4/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.5.2017. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 30.5.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.30.