Plenarprotokollets huvudsida
PR
61
2017 rd
Plenum
Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03—18.59
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 18.59. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.03—16.40) och talman Maria Lohela (16.40—18.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-129003
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016 (B 9/2017 rd). 
Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Utbildningsstyrelsen och lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 31/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. och 8.-27. i proposition RP 228/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 28. och 29. i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 7. i proposition RP 228/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden
Statsministerns upplysning
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 107/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 1.6.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.59. 
Senast publicerat 27-10-2017 11:38