Plenarprotokollets huvudsida
PR
72
2020 rd
Plenum
Onsdag 13.5.2020 kl. 14.01—19.20
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.20. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—16.01) och förste vice talman Antti Rinne (16.01—19.20). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-302049
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 12.5.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 53-62/2020 rd till utskott. 
2.2
Övriga meddelanden
Statsrådet har 12.5.2020 överlämnat statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (Ö 22/2020 rd) och statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (Ö 23/2020 rd). Förordningarna tas till remissdebatt i detta plenum. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 22/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § och temporär ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 57/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 28/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 2.-6. i proposition RP 62/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 1. i proposition RP 62/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 18-22/2020 rd till finansutskottet. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.5.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.20. 
Senast publicerat 14-05-2020 10:21