Senast publicerat 15-06-2022 10:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 72/2022 rd Plenum Tisdag 14.6.2022 kl. 13.59—18.05

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.05. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.59—14.59), andre vice talman Juho Eerola (14.59—15.58 och 17.57—18.05) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—17.57). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-33298Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 9.6.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 93-96/2022 rd. Propositionerna RP 93 och 94 tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 9.6.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 5/2022 rd Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken. 

2.3. Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo) SR 4/2022 rd. 

2.4. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 47/2022 rd till utskott. 

2.5. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 227, 247, 248, 253-258, 260-262, 265-267, 273/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Jenni Pitkos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 17/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4. Heli Järvinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 18/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Regeringens propositionRP 94/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6. Regeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser

Regeringens propositionRP 93/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 49/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Regeringens propositionRP 36/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Regeringens propositionRP 45/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 45/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 71/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 78/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 78/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Regeringens propositionRP 163/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 163/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Regeringens propositionRP 75/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 75/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 61/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 61/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 65/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 65/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Regeringens propositionRP 82/2022 rd
LagmotionLM 54/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2022. 

18. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Statsrådets redogörelseSRR 2/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2022. 

19. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 15.6.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.05.