Plenarprotokollets huvudsida
PR
73
2019 rd
Plenum
Fredag 29.11.2019 kl. 13.01—13.28
Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.01—13.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-277748
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 28.11.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 92-96/2019 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 243, 247, 259, 262, 264, 273, 278-280, 283-285, 287-289, 292, 295, 298, 299, 302, 304, 315, 316/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Valförrättning
I stället för Jutta Urpilainen som beviljats befrielse från uppdraget som riksdagsledamot ska riksdagen välja en medlem till utrikesutskottet. Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 3.12.2019 klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas in till centralkansliet senast 3.12.2019 klockan 11. 
Erkki Tuomiojas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 15/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Marko Asells begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet
Begäran om befrielse
BEF 16/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Kristiina Salonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
BEF 17/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats
Interpellation
Framställande av interpellation
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen av ärendet. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 48/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 53/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.12.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Senast publicerat 29-11-2019 15:15