Senast publicerat 11-06-2021 10:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 74/2021 rd Plenum Torsdag 10.6.2021 kl. 16.00—19.43

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.43. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.58) och talman Anu Vehviläinen (17.58—19.43). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-381742Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Miljöutskottet har 9.6.2021 valt ledamot Juha Sipilä till ordförande. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen kommunminister Sirpa Paatero social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om skattepolitiken (Lulu Ranne saf)

Muntligt spörsmålMFT 124/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om landskapsskatt (Petteri Orpo saml)

Muntligt spörsmålMFT 125/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om pensionsfondernas avkastning (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 126/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om avveckling av coronabegränsningarna (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 127/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om att åtgärda problemen med inomhusluften i skolor (Jari Myllykoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 128/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om tillgången på arbetskraft (Mikko Ollikainen sv)

Muntligt spörsmålMFT 129/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Atte Harjannes begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 22/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Mirka Soinikoskis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 23/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Inka Hopsus begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 24/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Saara Hyrkkös begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 25/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

8.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 11/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

9.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 13/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 91/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 91/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 92/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 93/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 93/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 48/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 61/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 61/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 43 § i lagen om småbarnspedagogik och universitetslagen

LagmotionLM 77/2020 rdMatias Marttinen saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 5 och 17 § i lagen om aktiesparkonton samt om upphävande av 53 b § 6 mom. i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

LagmotionLM 4/2021 rdMatias Marttinen saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 11.6.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.43.