Senast publicerat 28-06-2022 17:03

Plenarprotokollets huvudsida PR 81/2022 rd Plenum Tisdag 28.6.2022 kl. 10.00—14.54

Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 10.25. Plenum fortsatte kl. 10.39. Plenum avslutades kl. 14.54. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—10.25, 10.39—11.58 och 14.00—14.54) och andre vice talman Juho Eerola (11.58—14.00). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-35829Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 27.6.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 72-76/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 81/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2022 i proposition RP 81/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2022. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 231/2021 rd
LagmotionLM 37/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 88/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-35662
Förslag till uttalanden 28.6.2022
Bilaga 4A
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 231/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 37/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Regeringens propositionRP 62/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 62/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 104/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 63/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 68/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 68/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 80/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 4.7.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.54.