Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 94/2020 rd Plenum Tisdag 16.6.2020 kl. 14.02—16.54

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.54. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.02—16.00) och talman Anu Vehviläinen (16.00—16.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-308687Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Social- och hälsovårdsutskottet har 12.6.2020 valt ledamot Markus Lohi till ordförande. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 22/2020 rd till utskott. 

3.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 27/2020 rd
Val

Riksdagen valde Markku Eestilä till ersättare i grundlagsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)

Regeringens propositionRP 97/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Regeringens propositionRP 96/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-17. i proposition RP 18/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 18. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 94/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 94/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 95/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 84/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 84/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 85/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 54/2019 rd
Regeringens propositionRP 10/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2, 4 och 6—16 i proposition RP 54/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 3 och 5 i proposition RP 54/2019 rd samt lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 10/2020 rd sammanförda enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 53/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 17/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 63/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet

Regeringens propositionRP 50/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 50/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration

Regeringens propositionRP 79/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 82/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti

Regeringens propositionRP 83/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 89/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

Regeringens propositionRP 92/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 93/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 86/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Regeringens propositionRP 75/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2020. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 16.6.2020 kl. 17.03. Plenum avslutades kl. 16.54.