Senast publicerat 05-10-2021 18:03

Punkt i protokollet PR 109/2021 rd Plenum Tisdag 5.10.2021 kl. 13.59—17.12

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informat-ionssystemet för byggnaders energicertifikat

Regeringens propositionRP 108/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2021.