Senast publicerat 02-12-2021 12:00

Punkt i protokollet PR 109/2021 rd Plenum Tisdag 5.10.2021 kl. 13.59—17.12

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

Regeringens propositionRP 115/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 19/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt, ledamot Torniainen. 

Debatt
16.00 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Koska liikenne‑ ja viestintävaliokunnan varsinainen puheenjohtaja, edustaja Kymäläinen ei päässyt tähän tilaisuuteen paikalle, niin varapuheenjohtajan ominaisuudessa esittelen lyhyesti tämän valiokunnan mietinnön.  

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja samalla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki. Uusi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021 elikkä tänä vuonna.  

Kyseessä on siis hallituksen esitys HE 115/2021 elikkä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta. Mietinnössään valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. On erittäin tärkeää pitää mielessä, että nyt säädetään eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta ja sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta mutta ei niiden käyttöönotosta. Mahdollisesta käyttöönotosta päätetään sitten erikseen.  

Heinäkuussa viime eduskunnan aikaan vuonna 2017 käsitellessään eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttamista elikkä valtioneuvoston kirjelmää U38/2017 vp liikenne‑ ja viestintävaliokunta on lausunut aikaperusteisesta tienkäyttömaksusta elikkä vinjetistä ja myöskin niin sanotusta ammattidieselistä. Silloin valiokunta totesi, että raskaan liikenteen kilpailukyvylle keskeinen vinjetin käyttöönotto on äärimmäisen tärkeä ja kiireellinen. Valiokunta piti myös tärkeänä, että valtioneuvosto pikimmiten valmistelee vinjetin käyttöön tähtäävät säädökset.  

Arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vinjettimaksun käyttöönoton valmistelu kuuluu valtiovarainministeriön eikä liikenne‑ ja viestintäministeriön toimialaan.  

Arvoisa puhemies! Tässä puheenvuorossa haluan myös tuoda esille, että liikenne‑ ja viestintävaliokunta pitää edelleen yllä mainittua kannanottoa ajankohtaisena, siis vinjetistä ja myöskin ammattidieselistä. 

Arvoisa puhemies! Valiokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 115/2021 näiltä valtiopäiviltä sisältyvän lakiehdotuksen. Mietintöön sisältyy kuitenkin yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 115/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.