Senast publicerat 02-12-2021 12:00

Punkt i protokollet PR 109/2021 rd Plenum Tisdag 5.10.2021 kl. 13.59—17.12

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Regeringens propositionRP 215/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 12/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt, ledamot Ojala-Niemelä. 

Debatt
16.04 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Perustuslakivaliokunnassa on valmistunut mietintö, joka koskee esitystä laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta. Esityksen pääsisältönä on se, että lakiin lisätään säännökset arvonimiasioita käsittelevien viranomaisten oikeudesta saada henkilötietoja, joita tarvitaan arvonimen saajaksi ehdotetun nuhteettomuuden arviointiin. Kyse on siis käytännössä rikosrekisterin ja sakkorekisterin tiedoista sekä rikosepäilyjä koskevista tiedoista. 

Nykyisin tietojen saaminen perustuu asetustasoiseen sääntelyyn, ja perustuslakivaliokunta puoltaa sitä, että asiasta säädetään lailla, ja ehdottaa, että sääntely hyväksytään osin muutettuna. Vielä valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että koko julkisen arvonannon osoituksia koskevaa lainsäädäntöä pitäisi tarkastella siltä kannalta, mistä asioista säädetään laissa ja mistä asetuksessa.  

Perustuslakivaliokunta ehdottaa muutoksia, ensinnäkin sitä, että tiedonsaantioikeus rajataan valiokunnan vakiintuneen käytännön mukaan välttämättömiin tietoihin. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että tiedonsaantioikeudesta rajataan pois tiedot liikennevirhemaksuista ja että tiedonsaantioikeutta ei olisi tasavallan presidentin kanslialla, jonka tehtäväksi arvonimiasioiden valmistelua ei ole säännösperusteisesti osoitettu. Vielä viimeisenä muutoksena valiokunta ehdottaa, että laissa säädetään arvonimen saajaksi ehdotetulta pyydettävästä suostumuksesta saada henkilötietoja. Nykyisin tämä sääntely sisältyy asetukseen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 215/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.