Senast publicerat 12-01-2023 12:57

Punkt i protokollet PR 124/2022 rd Plenum Onsdag 16.11.2022 kl. 13.59—19.02

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 166/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2022 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 21 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 16/2022 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Utskottets ordförande, ledamot Kalmari, igen. 

Debatt
18.59 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Sarjatyötä. — Meillä on käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 23—27 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 

Valiokunta yksimielisesti puoltaa yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 23—27 annettujen lakiehdotusten hyväksymistä muutettuina. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Ruokavirastosta annettua lakia ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia. Valiokunta puoltaa esitystä myös näiltä osin vähäisin teknisin muutoksin. 

Valiokunta pitää esitystä hyvin valmisteltuna ja sen ehdotuksia kannatettavina. Erityisen positiivisena valiokunta näkee maaseutuvaikutusten arvioinnin esityksen valmistelussa. Ehdotetut lait ovat osa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen EU:n rahoituskautta 23—27 koskevan lainsäädännön ja Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman toimeenpanoa. Lakiehdotusten tarkoituksena on täydentää Euroopan unionin lainsäädäntöä siltä osin kuin se edellyttää kansallista säätelyä. 

Arvoisa puhemies! Maaseudun kehittämisen tuet myönnetään maaseutualueilla yrityksille kehittämishankkeisiin ja paikallisen kehittämisstrategian valmisteluun ja toteutukseen. Valiokunnan saamissa lausunnoissa esitykseen kokonaisuutena on suhtauduttu pääosin erittäin positiivisesti. Valiokunnan mielestä erityisen merkittävä parannus on mahdollisuus myöntää yrityksille tukea toimintaan, toiminnan sopeuttamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja erityisen poikkeuksellisissa olosuhteissa yrityksille. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 166/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.