Senast publicerat 27-01-2022 13:37

Punkt i protokollet PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-322953
Förslag om misstroende 9.10.2020
Bilaga 2A
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Ärendet remitterades till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet, alltså senast 13.11.2020. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet i plenum 13.11.2020. 

Under debatten har Mia Laiho understödd av Kai Mykkänen framställt ett förslag om misstroende mot minister Krista Kiuru. Förslaget har delats till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Innan voteringen inleds konstaterar jag att voteringen pågår 10 minuter. De ledamöter som är närvarande i plenisalen när plenum börjar röstar först. De övriga ledamöterna ombeds komma till salen via den bakre ingången, från rikssalen. Efter att ha röstat ber jag ledamöterna lämna plenisalen via sidoutgångarna och undvika att samlas i närheten av dörrarna och i gången utanför plenisalen. Voteringen kan även följas via webbsändningen.  

Jag ber er också komma ihåg säkerhetsavstånden under voteringen. 

Förtroende för minister Krista Kiuru ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 79 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att minister Krista Kiuru har riksdagens förtroende. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 13.11.2020.