Punkt i protokollet
PR
131
2020 rd
Plenum
Torsdag 15.10.2020 kl. 19.54—20.07
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 
Debatt
20.03
Oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies, värderade talman! Keväällä konkurssilakia muutettiin väliaikaisesti siten, että konkurssiuhkaista maksukehotusta koskeva maksukyvyttömyysolettama poistettiin käytöstä toukokuun alusta lokakuun loppuun. Nyt ehdotamme, että lain voimassaoloaikaa pidennettäisiin tammikuun loppuun saakka.  
Lain vaikutukset ovat olleet merkittävät, sillä konkurssien määrä on lain voimaantulon jälkeen laskenut voimakkaasti, ja tämä on todella hyvä asia. Käytännössä velkojat eivät ole hakeneet yrityksiä konkurssiin tilanteessa, jossa lakia sovelletaan. Samanaikaisesti myös julkiset toimijat, kuten Verohallinto, ovat päättäneet olla tässä tilanteessa hakematta yrityksiä konkurssiin. Tämäkin on ja tulee olemaan tärkeää. 
Yritysten ahdinko ei kuitenkaan ole päättynyt. Koronaviruspandemia vaikuttaa eri alojen yrityksiin eri tavalla. Monet yritykset ja toimialat korjaavat edelleen taloudellista tilannettaan koronaviruspandemian ensimmäisen aallon jäljiltä. Osa yrityksistä ajautui maksuvaikeuksiin heti kriisin alussa, osa vasta nyt syksyllä. Koronaviruspandemian toinen aalto on saavuttanut Suomen, ja uusia rajoitustoimia joudutaan tekemään. 
Värderade talman! Coronaepidemin fortsätter sin framfart. Regeringen gör allt för att minska de negativa effekterna av pandemin och trygga långsiktiga och förutsägbara verksamhetsförutsättningar för finländskt näringsliv. En förlängning av den tillfälliga ändringen i konkurslagen är en liten bit i det här viktiga pusslet. 
Arvoisa puhemies! Emme kuitenkaan voi jatkaa muutosta ikuisesti, ja on myös todettava, että hyvin pitkäaikainen jatko toisi mukanaan myös negatiivisia seurauksia. Niin yrittäjien kuin velkojienkin asema voisi siinä tapauksessa heikentyä merkittävästi. Elinkelvottomia yrityksiä ei ole myöskään syytä pitää elossa keinotekoisesti, mutta meidän on tehtävä kaikkemme pelastaaksemme elinvoimaiset yritykset turvataksemme sitä kautta suomalaisia työpaikkoja.  
Näistä syistä hallitus esittää, että väliaikainen laki jatkuisi tammikuun loppuun saakka. Sinä aikana on tavoitteena valmistella lakimuutos, joka tarkoittaisi, että viikon olettamasääntö maksukyvyttömyydestä pidennettäisiin kuukauteen. Tämä muutos antaisi yrityksille enemmän aikaa järjestää maksuasioitaan, vähentäisi negatiivisia haittavaikutuksia ja antaisi yrityksille paremmat mahdollisuudet selvitä koronapandemiasta. — Kiitos. 
20.06
Leena
Meri
ps
Arvoisa puhemies! Kiitos ministerille esittelystä.  
Aikataulu on tiukka: lakivaliokunta aloittaa huomenaamuna kuulemiset tässä asiassa. Oli hyvä kuulla näistä tulevaisuudensuunnitelmista, koska tämä on sillä tavalla aika haasteellinen laki jatkaa tällä tavoin eteenpäin. Tietysti, kun tämä olettama on nyt poissa, se on vaikeuttanut velkojien mahdollisuutta hakea konkurssia, kun pitää aina näyttää jotain. Olettama on kuitenkin se, että on jo oletus siitä, että voidaan konkurssin edellytyksiä täyttää.  
Elikkä yritämme ripeästi käsitellä tämän. Ja kiitos ministerille.  
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 02-11-2020 11:34