Punkt i protokollet
PR
141
2020 rd
Plenum
Fredag 6.11.2020 kl. 13.00—13.41
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Senast publicerat 06-11-2020 16:31