Punkt i protokollet
PR
142
2020 rd
Plenum
Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 147/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 10-11-2020 19:52