Senast publicerat 06-06-2021 11:40

Punkt i protokollet PR 167/2020 rd Plenum Onsdag 16.12.2020 kl. 9.59—20.32

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2020 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 36/2020 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.12.2020. 

Vi går över till omröstningar huvudtitelvis. Jag föreslår att förslagen och understöd framställs en riksdagsgrupp åt gången. Jag föreslår också att eventuella korrigeringar som ledamöterna gör till protokollet görs först efter att samtliga omröstningar under huvudtiteln verkställts. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.