Punkt i protokollet
PR
167
2020 rd
Plenum
Onsdag 16.12.2020 kl. 9.59—20.32
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 36/2020 rd. 
Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.12.2020. 
Vi går över till omröstningar huvudtitelvis. Jag föreslår att förslagen och understöd framställs en riksdagsgrupp åt gången. Jag föreslår också att eventuella korrigeringar som ledamöterna gör till protokollet görs först efter att samtliga omröstningar under huvudtiteln verkställts. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 16-12-2020 22:13