Senast publicerat 04-06-2021 18:08

Punkt i protokollet PR 21/2015 rd Plenum Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04—17.16

8.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. 

Debatt
15.42 
Mats Löfström :

Värderade herr talman! Denna ändring av Ålands självstyrelselag lämnades vilande över riksdagsval efter att riksdagen i december förra året godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. 

Ändringen är av helt teknisk karaktär och syftar till att säkra att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur kan skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag i stället för av kommunerna på Åland. 

Enligt självstyrelselagen hör hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet, med några undantag, till landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. I dag har man överfört uppgifter inom detta område från de åländska kommunerna till landskapsmyndigheter. Men så som den aktuella bestämmelsen är konstruerad i dag saknar landskapsmyndigheterna behörighet att lagstifta om och sköta uppgifter inom smittskyddet som enligt rikslagstiftningen ska skötas av kommunerna. 

Arvoisa herra puhemies! Koska näistä tehtävistä eivät enää huolehdi Ahvenanmaan kunnat, joita on 16, vaan maakunta, on siis kyse tarkoituksenmukaisesta itsehallintolain muutoksesta sen varmistamiseksi, että maakunnan hallitus tai muu viranomainen voi hoitaa ne. 

Förslaget har inga ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Då ändringar i självstyrelselagen ska behandlas enligt grundlagsordning ska det nu remitteras för en andra utskottsbehandling. Med tanke på det kommande lagtingsvalet på Åland i höst hoppas vi på en snabb behandling i grundlagsutskottet, så att förslaget ännu kan godkännas slutligt före plenumuppehållet. — Tack, herr talman. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.