Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 24/2021 rd Plenum Torsdag 18.3.2021 kl. 16.02—18.51

8.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 18.3.2021.