Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 25/2020 rd Plenum Tisdag 17.3.2020 kl. 17.39—1.32

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 2/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.]