Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 25/2021 rd Plenum Torsdag 18.3.2021 kl. 19.00—19.05

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2021 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 3/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om förordningens giltighet. — Grundlagsutskottets ordförande, ledamot Rinne. 

Debatt
19.00 
Antti Rinne sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Perustuslakivaliokunnan mietintö koskee valtioneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Mietintö on yksimielinen. 

Valtioneuvoston asetus on annettu ravitsemisliikkeiden väliaikaista sulkemista koskevan säännöksen nojalla. Se on voimassa 28.3.2021 asti. Asetus on tullut voimaan jo 9.3.2021, joten kyse on nyt asetuksen jälkitarkastamisesta, joka menettely perustuu perustuslain 23 §:ään. 

Perustuslakivaliokunnan mielestä oikeudellista estettä asetuksen jäämiselle voimaan ei ole. Valiokunta ehdottaakin, ettei asetusta kumota. 

Asetuksen keskeinen sisältö on listaus niistä alueista, joilla ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta. 

Perustuslakivaliokunta toistaa mietinnössään jo aikaisemman lain käsittelyn yhteydessä esittämänsä huomiot: 

Ensinnäkin ravitsemisliikkeiden sulkemisen rajaus leviämis- ja kiihtymisvaiheessa oleville alueille käy ilmi ainoastaan perusteluista eikä lainkaan säädöstekstistä. 

Toiseksi valiokunta on myös kehottanut valtioneuvostoa harkitsemaan mahdollisuutta rajata alueellista soveltamisalaa maakuntajakoa hienosyisemmin. Valiokunta painottaa edelleen tarvetta alueellisen soveltamisalan hienosyisempään rajaamiseen vastaisuudessa. 

Kolmanneksi valiokunnan mukaan välttämättömyysvaatimuksen kannalta perusteltua voisi olla, että rajoituksista voitaisiin säätää myös ravitsemisliiketyypeittäin. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota eri ravitsemisliiketyyppien tarkastelemiseen vastaisuudessa eriytetymmin. 

Näistä osin kriittisistäkin huomioista huolimatta valiokunta siis ehdottaa kuitenkin, että asetusta ei kumota. — Kiitoksia. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Kinnunen. 

19.02 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Kiitos puheenjohtaja Rinteelle esittelystä, ja kiitos siitä, että olette ripeästi meitä johtanut tämän kiireisen asian käsittelyssä.  

Tässä on muutamia asioita, jotka vaikuttavat myöskin tuleviin rajoitustoimenpiteisiin, mikäli niihin joudutaan menemään. 

Yksi asia, mitä perustuslakivaliokunta nosti esille, niin kuin on aikaisemminkin nostanut, on se, että on tarve soveltaa alueittain hienosyisemmin näitä rajoituksia. Tässä kyllä käytiin läpi maakunnan, seutukunnan ja kunnan tasoa ja mahdollisuuksia, mutta edelleenkään niitä hienosyisempiä alueita ei ole käytössä. Monet asiantuntijat valiokunnassa puhuessaan nostivat tämän hienosyisemmän rajauksen esille. Se onkin tärkeää ottaa huomioon tulevissa asetuksissa, mikäli niitä tarvitaan. 

Valiokunnassa oli puhetta myöskin näistä rajoituksista, että heti kun kyseisillä alueilla eivät enää vallitse välttämättömät syyt rajata toimenpiteitä, myös näistä rajoituksista luovutaan pikimmiten. 

Kiinnitimme valiokunnassa myöskin huomiota erilaisiin yrityksiin ja niiden profiileihin, ja onkin toivottavaa, että nämä erilaiset yritykset, ravitsemusliiketyypit, otetaan vastaisuudessa huomioon. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad den 8.3.2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.