Senast publicerat 31-05-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 26/2015 rd Plenum Fredag 26.6.2015 kl. 13.00—13.09

7.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2015 rd
En behandling
Talman Maria Lohela
:

Som ärende i en behandling presenteras ärende 7 på dagordningen. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottet betänkande GrUB 1/2015 rd. 

Lagförslaget kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrat, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. 

Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns utan ändringar. 

Debatt
13.03 
Annika Lapintie vas 
(esittelypuheenvuoro)
:

Rouva puhemies! Tämä Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:ään tehtäväksi ehdotettu muutos tarkoittaa, että Ahvenanmaan maakunnan hallitus huolehtisi Ahvenanmaalla myös sellaisista tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan valtakunnan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille. Kyse on sinänsä perustuslain muutoksesta, mutta teknisestä muutoksesta, joka on välttämätön. Ahvenanmaalla kunnissa ei enää ole kunnanlääkäreitä tai kunnanlääkärin virkoja, ja sen vuoksi Ahvenanmaalla lähinnä maakunnan terveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisten tulisi saada huolehtia näistä kunnan viranhaltijoille valtakunnan lainsäädännön nojalla kuuluvista tartuntatautitehtävistä. Ehdotus ei aiheuttaisi lisäkustannuksia valtiolle tai Ahvenanmaan maakunnalle, eikä sillä ole muita hallinnollisia vaikutuksia. 

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan lakia voidaan muuttaa vain eduskunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin. Eduskunnassa päätös on tehtävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Eduskunta on 10.12.2014 hyväksynyt lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin, ja Ahvenanmaan maakuntapäivät on ilmoittanut hyväksyvänsä ehdotuksen. 

 

Puhemies Maria Lohela
:

Edustaja Lapintie, odotatteko hetken. — Edustajat, pyydän siirtymään istuntosalin ulkopuolelle käymään keskustelut. 

Kiitos, rouva puhemies, mutta minulla on enää yksi lause. — Perustuslakivaliokunta esittää tätä hyväksyttäväksi. 

13.05 
Mats Löfström :

Värderade fru talman! Denna ändring av Ålands självstyrelselag är precis som ledamot Lapintie sade en teknisk ändring av självstyrelselagen som lämnades vilande över nyval. 

Ändringen är av helt teknisk natur och syftar till att säkra att de uppgifter, som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ska skötas av kommunerna på Åland, kan skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag.  

Eli muutos on luonteeltaan täysin tekninen, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan Ahvenanmaalla kuuluvat kunnille, voi huolehtia maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. 

Enligt självstyrelselagen hör hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet, med några undantag, till landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. I dag har man överfört dessa uppgifter från de åländska kommunerna till landskapsmyndigheter. Men så som den aktuella bestämmelsen är konstruerad i dag saknar landskapsmyndigheterna behörighet att lagstifta om och sköta uppgifter inom smittskyddet, som enligt rikslagstiftningen ska skötas av kommunerna. 

Då skötseln av dessa uppgifter inte längre handhas av kommunerna på Åland — där vi har 16 kommuner — utan av landskapet är detta alltså en ändring i självstyrelselagen av rent praktisk natur för att säkra att landskapsregeringen eller annan myndighet kan sköta detta. Förslaget har inga ekonomiska eller administrativa konsekvenser. — Tack. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2015 rd (RP 217/2014 rd) enligt betänkandet.  

Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. 

Ärendet slutbehandlat.