Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 27/2020 rd Plenum Onsdag 18.3.2020 kl. 14.21—20.17

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 2/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.]