Punkt i protokollet
PR
29
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.3.2020 kl. 17.22—21.01
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 105/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19-03-2020 21:33