Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 46/2018 rd Plenum Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32

5.  Motion om eutanasi för en god död

MedborgarinitiativMI 2/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-188318
Förslag till uttalande 3.5.2018
Bilaga 5A
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 4/2018 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.5.2018. 

Under debatten har Timo Heinonen understödd av Hanna Sarkkinen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. [Bilaga till protokollet 5A] 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 2/2017 rd förkastas.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 60 nej, 1 avstår; 10 frånvarande
 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Kimmo Kivelä /blå avsåg rösta ”ja”. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.