Senast publicerat 05-06-2021 22:46

Punkt i protokollet PR 50/2019 rd Plenum Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11

8.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2019 rd
En behandling
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Som ärende i en behandling presenteras ärende 8 på dagordningen. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 1/2019 rd. Lagförslaget kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrat, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns oförändrat. 

Debatt
15.26 
Mats Löfström :

Ärade talman! Det vilande lagförslaget handlar om en teknisk ändring av självstyrelselagen för att beakta den kommande överföringen av konsumentrådgivningsuppgifter från magistraten till Konkurrens- och konsumentverket. Lagförslaget godkändes redan under förra mandatperioden och lämnades vilande till denna mandatperiod eftersom självstyrelselagen enbart kan ändras i grundlagsenlig ordning med Ålands lagtings bifall. Det bifallet har Ålands lagting redan givit.  

Grundlagsutskottet har i sitt korta betänkande föreslagit att man godkänner lagförslaget utan ändringar och Ålands landskapsregering har också gett sitt yttrande i utskottsbehandlingen, där man inte hade några invändningar. Lagförslaget har inte några ekonomiska eller administrativa konsekvenser och torde därför kunna godkännas av riksdagen utan invändningar. 

Arvoisa rouva puhemies! Lepäämässä oleva ehdotus on itsehallintolain tekninen muutos, jolla huomioidaan kuluttajaneuvontatehtävien tuleva siirto maistraateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Lakiehdotus hyväksyttiin jo viime hallituskaudella ja se jätettiin lepäämään tälle hallituskaudelle, koska itsehallintolakia voi muuttaa vain perustuslain säätämisjärjestyksessä ja Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella. Sen suostumuksen Ahvenanmaan maakuntapäivät on jo antanut. 

Perustuslakivaliokunta ehdottaa lyhyessä mietinnössään, että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana, ja myös Ahvenanmaan maakuntahallitus on valiokuntakäsittelyssä antanut lausuntonsa, jonka mukaan sillä ei ole mitään huomautettavaa asiasta. Lakiehdotuksella ei ole mitään taloudellisia eikä hallinnollisia vaikutuksia. Siksi eduskunta voinee hyväksyä sen ilman huomautuksia. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 1/2019 rd (RP 135/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat.