Punkt i protokollet
PR
50
2019 rd
Plenum
Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 15-10-2019 17:33