Senast publicerat 04-06-2021 18:58

Punkt i protokollet PR 56/2015 rd Plenum Fredag 23.10.2015 kl. 13.09—13.31

4.  Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2015 rd
En behandling
Talman Maria Lohela
:

Som ärende i en behandling presenteras ärende 4 på dagordningen. Lagförslaget kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrat, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Grundlagsutskottet föreslår att lagförslaget förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.10.2015. 

Under debatten har Ville Niinistö understödd av Krista Mikkonen föreslagit att lagförslaget godkänns. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Riksdagen ska nu rösta om förslagen. Den som godkänner grundlagsutskottets förslag om att lagförslaget förkastas röstar "ja"; den som godkänner Ville Niinistös förslag om att lagförslaget godkänns röstar "nej". Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är nej-röster har riksdagen godkänt Ville Ninistös förslag. 

Lagförslaget förkastas "ja", lagförslaget godkänns "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 17 nej, 1 avstår; 38 frånvarande
 

Riksdagen förkastade det vilande lagförslaget VLF 1/2015 rd (RP 55/2014 rd). Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.