Punkt i protokollet
PR
57
2019 rd
Plenum
Fredag 25.10.2019 kl. 13.01—13.30
5
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 5 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 3/2019 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 17/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 17/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17-01-2020 08:30