Punkt i protokollet
PR
58
2019 rd
Plenum
Tisdag 5.11.2019 kl. 14.00—19.35
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
Även för denna remissdebatt reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 
Debatt
17.47
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Hallitus esittää, että tietyistä verosuunnittelujärjestelyistä pitäisi ilmoittaa Verohallinnolle, jotta se voisi raportoida järjestelyistä automaattisesti muille EU-maille. Verotusmenettelylakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset raportoitavien järjestelyiden ilmoittamisvelvollisuudesta ja niiden laiminlyöntien sanktioinnista. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki raportoitavista järjestelyistä, jotka sisältäisivät säännökset raportoitavista järjestelyistä, ilmoitettavista tiedoista, ilmoittamisvelvollisista ja ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä.  
Järjestely olisi raportoitava, jos se liittyy useampaan valtioon, täyttää tunnusmerkin ja on saavuttanut raportointikypsyyden. Verohallinto ilmoittaisi direktiivin edellyttämät tiedot raportoitavista järjestelyistä muille jäsenvaltioille välittämällä tiedot komission keskusrekisteriin. Osa tiedoista olisi anonymisoituina myös komission käytettävissä, jotta se voi valvoa direktiivin toteutumista.  
Laki tulisi voimaan vuoden 2020 alusta. Lakia sovellettaisiin järjestelyihin, jotka ovat raportoitavissa 1.7.2020 tai sen jälkeen, eräiltä osin kuitenkin järjestelyihin, jotka ovat raportoitavissa 25.6.2018 tai sen jälkeen.  
Esitys perustuu EU-lainsäädäntöön automaattisesta verotietojen vaihdosta jäsenmaiden välillä. Raportoinnin avulla viranomaiset saavat tietoja rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, joihin voi sisältyä veronkiertoa tai veron välttämistä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 27-11-2019 14:36