Senast publicerat 05-06-2021 11:52

Punkt i protokollet PR 61/2017 rd Plenum Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03

3.  Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2017 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån ekonomiutskottets betänkande EkUB 8/2017 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.5.2017. 

Under debatten har Emma Kari understödd av Antero Vartia föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Emma Karis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 21 nej; 41 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.