Senast publicerat 07-06-2022 17:18

Punkt i protokollet PR 69/2022 rd Plenum Tisdag 7.6.2022 kl. 14.03—17.16

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 46/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 46/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.