Punkt i protokollet
PR
70
2019 rd
Plenum
Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15
17
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 17 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från social- och hälsovårdsutskottet betänkande ShUB 10/2019 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 65/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 65/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 26-11-2019 20:57