Senast publicerat 17-06-2022 13:57

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

3. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Statsrådets redogörelseSRR 2/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2022 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 14/2022 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.6.2022. 

Under debatten har Vilhelm Junnila understödd av Riikka Purra föreslagit att riksdagen godkänner ställningstagandet i enlighet med reservation 1. Vidare har Sari Multala understödd av Ville Valkonen föreslagit att riksdagen godkänner ställningstagandet i enlighet med reservation 2. Ytterligare har Sari Essayah understödd av Peter Östman föreslagit att riksdagen godkänner ställningstagandet i enlighet med reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Först ställs Vilhelm Junnilas förslag mot Sari Multalas förslag. Därefter ställs det segrande förslaget mot Sari Essayahs förslag. Slutligen ställs det segrande förslaget mot utskottets förslag. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Sari Multalas förslag ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 30 nej, 1 avstår; 54 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Multalas förslag. 
2) Sari Essayahs förslag ”ja”, Sari Multalas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 30 nej, 1 avstår; 53 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Essayahs förslag. 
3) Utskottets förslag ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 66 nej; 52 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.