Senast publicerat 17-06-2022 14:30

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Regeringens propositionRP 82/2022 rd
LagmotionLM 54/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2022 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 13/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 15.6.2022. 

Under den allmänna debatten har Juha Mäenpää understödd av Sari Essayah föreslagit att lagförslagen i reservationen läggs till grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Juha Mäenpääs förslag om grund för behandlingen ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 64 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 82/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 54/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.