Senast publicerat 17-06-2022 15:24

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 71/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.