Senast publicerat 17-06-2022 15:24

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 78/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—5 i proposition RP 78/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.