Senast publicerat 04-06-2021 18:59

Punkt i protokollet PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

Regeringens propositionRP 24/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 19 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 15/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
1.05 
Ari Jalonen ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kuten edellinenkin asia, nämä kaksi seuraavaakin asiaa, mietintöä, ovat yksimielisiä. Totean tässä, että tämä ja seuraava asia, elikkä hallituksen esitykset 24/2015 vp ja 84/2015 vp, on matkan aikana käsitelty yhdessä ja käsittelyn yhteydessä on tullut selvääkin selvemmäksi, että nämä asiat eivät ole kovin yksiselitteisiä vaan ne ovat monitahoisia ja monimutkaisia. Tässä vaiheessa on syytä kiittää valiokunnan jäseniä ja neuvoksia tämän käsittelyn eteenpäinviemisestä sekä myös ministeri Berneriä yhteistyöstä. Koska nämä on käsitelty yhdessä, niin tässä asiat hieman menevät kenties sekaisin, ja ne ovat kuitenkin eri asioina ja eri mietintöinä tänne tulleet, mutta koetan tuoda tässä esittelypuheenvuorossa nyt esille niitä ongelmia ja sitä käsittelyn monimutkaisuutta. En siis lue mietintöjä läpi, mutta suosittelen, että kaikki lukevat niistä. Meillä on erinomaisia neuvoksia, jotka ovat saaneet asioita hyvin tekstin muotoon. 

Nyt tässä esittelyssä on kyseessä laki, joka koskee ajoneuvoluokkia. Nämä ajoneuvoluokat muutetaan tässä vastaamaan EU:n ajoneuvoluokkia ja poistamaan tätä meidän kansallista päällekkäisyyttä. Yleensäkin ottaen tämä uusi lainsäädäntö tulee sallivammaksi. Tämän on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa. Tämä mahdollistaa monenmuotoisien uusien sähkökäyttöisien kulkuneuvojen käyttöönoton, muun muassa tämmöiset Segwayt ynnä muut, mitkä ovat tähän asti olleet tavallaan tuntemattomia vekottimia meidän lainsäädännössämme, mutta nyt vuodenvaihteen jälkeen se on mahdollista. 

Näihin eri sähköisiin kulkuneuvoihin, kävelyn avustimiin, liittyy paljon kysymyksiä edelleenkin, ja yksi iso kokonaisuus, tai oikeastaan kaksi asiaa, tähän liittyen liittyy siihen, pitääkö näitä rekisteröidä jotenkin ja jos pitää rekisteröidä, niin miten ne merkitään ja mihin ja miten ajoneuvo vaihtaa omistajaa. Sitten näin ollen myös vakuutusasiat tässä suhteessa ovat jonkinmoisen kysymysmerkin alla. Tästä syystä me päädyimme lausumaan, jossa toteamme, että tätä liikenneturvallisuusosiota tarvitsee seurata ja sitten reagoida siihen. 

Tämä ajoneuvoluokka tuo myös esille sen uuden tosiasian, että traktorit saavat useamman eri luokituksen. Tulevaisuudessa on traktoreita eri tarkkoine koodimerkintöineen, mutta nopeus erottaa niitä. Eli on traktoreita, jotka kulkevat alle 40 kilometriä tunnissa, on traktoreita, jotka kulkevat 40—60 kilometriä tunnissa, ja sitten on vielä niitä traktoreita, mitkä menevät 60:tä kovempaa, ja nämä ovat rakenteellisia nopeuksia. Nyt kun tähän vielä lisätään se, että meillä on nykyisen kansallisen lainsäädännön perusteella liikennetraktoreita, jotka kulkevat rakenteellisella nopeudella 50 kilometriä tunnissa, niin meillä on todella monipuolinen traktorikalusto käytössämme tämän jälkeen. Se, miten näitä uusia traktoreita tai vanhoja traktoreita voidaan ajaa tulevaisuudessa ja käyttää ja mihin, ei ole kovin yksiselitteistä. Kun mietitään traktoreita, niin ensimmäiseksi tulee mieleen, että se on semmoinen, millä maanviljelijä ajaa pellollaan ja niin edespäin, mutta kun kaikissa näissä luokissa on mahdollista, että se traktori on mönkijä tai joku muu vastaava kulkuneuvo, niin tämä on tosiaan monitahoinen asia. 

Tämä tulee siis vuodenvaihteessa voimaan, ja ettei meillä olisi täydellinen katastrofi edessä, niin sen takia jo tähän me päätimme pistää siirtymäsäännöksen, että maa- ja metsätalouskäytössä voi oikeastaan tämä nykytilanne pysyä voimassa, elikkä nykyajo-oikeuksilla voi ajaa nykyistä kalustoa. Mutta kuitenkin näitä uusia ajoneuvoluokkia tullaan käsittelemään isompana kokonaisuutena seuraavassa ajokorttilainsäädännössä tarkemmin. 

Tässä on tämän ajoneuvoluokan esittelyosuus. Elikkä siellä tulee sähköisiä monennäköisiä kulkuneuvoja, ne mahdollistetaan, ja traktoreihin tulee monia uusia luokkia. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 24/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.