Senast publicerat 04-06-2021 19:04

Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

Regeringens propositionRP 24/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 29 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 24/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.