Senast publicerat 28-06-2022 16:48

Punkt i protokollet PR 81/2022 rd Plenum Tisdag 28.6.2022 kl. 10.00—14.54

3. Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 81/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2022 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 16/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 27.6.2022. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 23.10.88: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen uppdaterar sin ägarstyrningsstrategi så att försörjningsberedskapen och säkerheten betonas i målen och att minskningen av borgensansvaret och riskkoncentrationerna i första hand sker för objekt som inte omfattas av försörjningsberedskapen eller säkerheten." (Reservation 1) 

2. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen under de kommande åren riktar sina satsningar på utvecklingssamarbete till att stödja det krigshärjade Ukraina till exempel i form av utbildning och återuppbyggnad." (Reservation 1) 

3. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser över utvecklingssamarbetet så att det motsvarar Finlands långsiktiga politiska och ekonomiska intressen och dimensionerar biståndsbeloppet till EU-ländernas mediannivå, det vill säga i praktiken skär ner biståndsinsatserna." (Reservation 1) 

4. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 26.40.21: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen kompenserar kostnaderna för mottagandet av personer som flyr från kriget i Ukraina genom att tillfälligt sänka Finlands flyktingkvot till noll." (Reservation 1) 

5. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 26.40.21: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utarbetar ett invandringspolitiskt program för att minimera den humanitära invandringen och göra den tillfällig och i arbetsrelaterad invandring betonas förmågan att klara sig med arbetsinkomst och återinförandet av tidsbegränsade och inkomstbegränsade karenser." (Reservation 1) 

6. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 27.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer en tillräcklig personalstyrka inom försvarsmakten i det nuvarande säkerhetspolitiska läget." (Reservation 1) 

7. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 27.10.18: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen betonar graden av inhemskt ursprung vid anskaffning av försvarsmateriel som kriterium för upphandlingsbeslut." (Reservation 1) 

8. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 27.10.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder en överföring av finansieringen av Försvarsutbildningen MPK:s verksamhet till budgetfinansieringen." (Reservation 1) 

9. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 30.20.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen kompletterar sitt program för jordbruksstöd för att höja självförsörjningsgraden i fråga om produktionsfaktorer och öka proteinproduktionen och proteinforskningen." (Reservation 1) 

10. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 30.64.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inte äventyrar vår skogsindustris funktionsförmåga i EU:s förhandlingar om kolsänkor genom att gå med på att inskränka vår självbestämmanderätt eller på en nationell frivillig begränsning av rätten att använda våra skogar." (Reservation 1) 

11. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 30.64.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar för att obehandlade myrar ska räknas med i kolsänkorna och på så sätt ökar Finlands kolsänka så att den motsvarar verkligheten." (Reservation 1) 

12. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 30.64.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer avverkningsmöjligheterna i skogarna i enlighet med den inhemska industrins växande behov." (Reservation 1) 

13. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf 32.40.45: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter med det temporära kostnadsstödet för transportbranschen tills kostnadskrisen inom logistikkedjan har fåtts under kontroll genom andra åtgärder, såsom en sänkning av punktskatten på drivmedel eller genom dieselolja för yrkestrafik." (Reservation 1) 

14. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utarbetar en redogörelse för vilka konsekvenser den skärpta klimatpolitiken och den negativa attityden till energistöd har för det finländska näringslivets internationella priskonkurrenskraft i en situation där andra länder har betydligt moderatare klimatmål och betydligt större energistöd till hushåll och företag." (Reservation 1) 

15. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål börjar bereda ett åtgärdspaket som tryggar hushållens köpkraft och förebygger en löneinflationsspiral." (Reservation 1) 

16. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen på EU-nivå börjar främja ett temporärt avbrytande av eller en betydande lindring av utsläppshandeln." (Reservation 1) 

17. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen slopar sina överdimensionerade klimatpolitiska mål och harmoniserar dem med EU:s bindande miniminivåer, så att vårt lands konkurrenskraft inte försvagas i onödan." (Reservation 1) 

18. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen granskar vilka grupper som energistöd särskilt bör riktas till och vilket med tanke på hållbarheten i de offentliga finanserna är det bästa sättet att sänka den allmänna prisnivån på flytande bränsle exempelvis genom att sänka punktskatten och distributionsskyldigheten för förnybara bränslen." (Reservation 1) 

19. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder tullavgifterna för rysk olja. Genom höga tullavgifter skulle det vara möjligt att minska penningbeloppet till Ryssland för exporten , och genom inkomster från tullen skulle man till exempel kunna finansiera sänkta energiskatter eller stöd till Ukraina." (Reservation 1) 

20. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen höjer arbetsinkomstavdraget för att öka incitamentet att arbeta och för att kompensera förhöjda kostnader för arbetsresor och uppehälle." (Reservation 1) 

21. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder och genomför ändamålsenliga indexhöjningar i inkomstskattetabellerna." (Reservation 1) 

22. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen redan på förhand meddelar riksdagen hur den avser att förhålla sig till projekt som främjar EU:s transfererings- och skuldunionsdimensioner och i synnerhet hur den ämnar avvärja genomförandet av dessa förslag, om det räcker med ett majoritetsbeslut för att godkänna dem på unionsnivå." (Reservation 1) 

23. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen förhindrar genomförandet av socialfonden Fit for 55 genom beslut med kvalificerad majoritet vid behov genom att på förhand meddela att Finland inte kommer att godkänna de finansiella resurser som är nödvändiga för förslaget och som kräver enhällighet." (Reservation 1) 

24. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utarbetar en redogörelse där anslagen i statsbudgeten prioriteras enligt huvudtitel så att nödvändiga, behövliga och mindre behövliga utgiftsposter tydligt har skiljts åt med målet att trygga nödvändiga utgifter i alla situationer genom att skapa klara listor över det som vi kan avstå från om det blir nödvändigt." (Reservation 1) 

25. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen minskar på de normer som är bindande för kommunerna och därmed ser till att kommunerna ekonomiskt klarar av att tillhandahålla finländarna basservice." (Reservation 1) 

26. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återställer en balanserad hållbarhet i de offentliga finanserna snarare genom att gallra bland uppgifterna inom den offentliga sektorn och via pensioneringar än genom att höja skatteuttaget." (Reservation 1) 

27. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen i statens skuld- och borgensansvar och strävar efter att minska det totala ansvaret och en koncentration av risker." (Reservation 1) 

28. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att man för att förbättra den allmänna säkerheten minskar brottsbenägenheten genom att sörja för tillräckliga straff och nolltolerans för brott på offentliga platser samt tillräcklig polispatrullering bland annat genom att säkerställa att målnivån på 8 000 polismän nås." (Reservation 1) 

29. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart och beslutsamt ingriper i utvecklingen av gängbildning för att Finland ska kunna undvika sådana symptom hos unga som förekommer i Sverige." (Reservation 1) 

30. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att Finland ger Ukraina tillräckligt ekonomiskt, humanitärt och materiellt stöd." (Reservation 2) 

31. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram förslag om hur den prioriterar utgifterna och inom budgetramarna täcker de anslag för en grön omställning som ingår i anslagen för ministerarbetsgruppen för beredskap och som ska finansieras inom ramarna." (Reservation 2) 

32. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vid höstens budgetmangling omvärderar undantagsklausulen i ramarna och i fortsättningen för överföring utanför ramarna godkänner endast sådana utgifter som på grund av den förändrade säkerhetssituationen är nödvändiga." (Reservation 2) 

33. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen separat publicerar en exakt och detaljerad redogörelse för de utgifter som med stöd av undantagsklausulen överförts utanför ramarna, för att man offentligt ska kunna bedöma om de , uppfyller nödvändighetskriteriet för den förändrade säkerhetssituationen." (Reservation 2) 

34. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram förslag till lindring av beskattningen av finländarnas förvärvsinkomster jämnt på alla inkomstnivåer i syfte att förbättra människornas köpkraft och stödja tillväxten." (Reservation 2) 

35. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar propositioner där skuldansvaret regleras på lagnivå." (Reservation 2) 

36. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en trovärdig plan för att påskynda den ekonomiska tillväxten och att den innehåller konkreta medel för att höja sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet, öka rättvis konkurrens, öka produktiviteten och effektivisera arbetsmarknaden." (Reservation 2) 

37. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram de saknade propositioner genom vilka man enligt finansministeriets uppskattning uppnår det sysselsättningsmål på 80 000 sysselsatta som regeringen har ställt upp, så att de offentliga finanserna i enlighet med regeringens mål stärks med 2 000 miljoner euro. Det utlovades att de permanenta utgiftsökningarna i regeringsprogrammet skulle täckas genom stärkt sysselsättning." (Reservation 2) 

38. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vid budgetmanglingen förbinder sig att på det sätt som rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken rekommenderar anpassa den offentliga ekonomin med 0,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten årligen för att återställa den offentliga ekonomins kristålighet och förtroendet för Finlands ekonomi." (Reservation 2) 

39. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen som ett led i sysselsättningspaketet lägger fram en proposition om gradering av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa så att förmånsnivån är högre i början av arbetslöshetsperioden och sjunker jämnt enligt arbetslöshetens längd." (Reservation 2) 

40. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen som ett led i sysselsättningspaketet lägger fram propositioner för att avveckla bidragsfällorna inom förmånssystemet." (Reservation 2) 

41. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen överlämnar en proposition i syfte att möjliggöra rättvisa lokala avtal i alla företag." (Reservation 2) 

42. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om terapigaranti genast i början av höstsessionen 2022 så att ärendet hinner behandlas och sättas i kraft under innevarande valperiod." (Reservation 2) 

43. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inleder ett program för att förbättra de offentliga tjänsternas effektivitet och genomslag samt stävja utgiftsökningen." (Reservation 2) 

44. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en vårdreform som uppnår de ursprungliga målen för reformen: minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsotjänster för alla finländare, främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet, trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft, reagera på de utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig och dämpa kostnadsökningen. Reformen måste innehålla element som ökar valfriheten och människors möjligheter att påverka de tjänster som de använder." (Reservation 2) 

45. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt lämnar en proposition som rättar till de stora bristerna i lagen om välfärdsområdenas finansiering." (Reservation 2) 

46. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen snabbar upp utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovården och att speciallagstiftning om finansieringen av den föreläggs riksdagen för behandling, liksom också bestämmelser om den tilläggsfinansiering som krävs för att upprätthålla universitetssjukhusen och den specialiserade sjukvården inom de välfärdsområden där det finns universitetssjukhus." (Reservation 2) 

47. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter tillräckligt stora anslag för att garantera brand- och räddningsväsendets verksamhet och ett tillräckligt antal räddningsmän." (Reservation 2) 

48. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en proposition om reformering av systemet med jordbruksstöd, genom vilket försörjningsberedskapen i fråga om livsmedel säkerställs och effektivitet och förnyelse prioriteras." (Reservation 2) 

49. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram förslag som tryggar den inhemska livsmedelsproduktionen och det finländska jordbruket." (Reservation 2) 

50. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen håller fast vid det parlamentariskt överenskomna programmet Trafik 12." (Reservation 2) 

51. Timo Heinonen saml understödd av Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inte låter det eftersatta underhållet av vägnätet förvärras ytterligare utan anvisar anslag för att åtgärda bristerna." (Reservation 2) 

52. Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en trovärdig plan för att gradvis stabilisera de offentliga finanserna genom att ytterligare stärka förutsättningarna för hållbar ekonomisk tillväxt och metoder för att höja sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet, öka produktiviteten och effektivisera arbetsmarknaden. Regeringen bör dessutom lägga fram en plan för beredskap inför det krympande handlingsutrymmet för de offentliga finanserna till följd av att räntenivån stiger." (Reservation 3) 

53. Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig att vidta åtgärder för att täppa till hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna före utgången av decenniet och att börja verkställa dem redan under den pågående valperioden." (Reservation 3) 

54. Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inte höjer skatterna på arbete och företagsamhet utan i stället försöker öka incitamenten för arbete och företagsamhet." (Reservation 3) 

55. Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen sörjer för det finska jordbrukets hållbarhet och försörjningsberedskap och vidtar åtgärder för att trygga verksamhetsförutsättningarna för lantbruksföretagarna i det nuvarande krisläget." (Reservation 3) 

56. Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer de snabbt stigande kostnaderna för mobilitet och boende och förbereder skattesänkningar och skatteåterbäring för att kompensera medborgarna och företagen för de höjda priserna på flytande bränslen." (Reservation 3) 

57. Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder stimulerande skatteåtgärder för att stärka medborgarnas köpkraft i det stegrande ränte- och inflationstrycket." (Reservation 3) 

58. Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att man för att säkerställa livskraften och tillväxten i hela landet åtgärdar det eftersatta underhållet av vägnätet och också reparerar vägnätet i landskapen och på landsbygden, eftersom det är i ytterst dåligt skick." (Reservation 3) 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 62 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 61 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 33 nej, 1 avstår; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 35 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 33 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 64 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 40 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 64 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 62 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 49 nej, 12 avstår; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 37 nej, 2 avstår; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 64 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 34 nej, 1 avstår; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 36 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 38 nej, 2 avstår; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 64 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 37 nej, 2 avstår; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 64 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 64 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 31 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 32 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 33 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 34 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 59 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 35 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 32 nej, 2 avstår; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 36 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 65 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 37 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 65 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 38 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 65 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 39 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 64 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 40 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 65 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 41 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 63 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 42 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 63 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Vi tar en liten paus i voteringarna. Ledamot Ari Koponens voteringsapparat fungerar inte.  

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 43 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 64 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Plenum avbryts och vi håller en paus på 15 minuter. Plenum fortsätter klockan 10.40. 

Plenum avbröts klockan 10.23. 

Plenum fortsatte klockan 10.39. 

Talman Matti Vanhanen
:

Nu fortsätter plenum som nyss avbröts. 

[Omröstning 44 ogiltigförklarades] 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 44 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 45 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 64 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 46 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 64 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 47 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 63 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 48 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 61 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 49 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 64 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 50 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 62 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 51 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 52 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 64 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 53 ”nej”.
Omröstningsresultat: 84 ja, 64 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 54 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 64 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 55 ”nej”.
Omröstningsresultat: 84 ja, 64 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 56 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 46 nej, 1 avstår; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 57 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 58 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 64 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anteckningar gjordes till protokollet: Arja Juvonen /saf avsåg rösta ”nej” vid punkt 5, Antero Laukkanen /kd avsåg rösta ”nej” vid punkt 1 och ”ja” vid punkterna 2—4, Sari Tanus /kd avsåg rösta ”nej” vid punkt 1 och ”ja” vid punkterna 2—5, Pihla Keto-Huovinen /saml avsåg rösta ”ja” vid punkt 14. 

Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2022 i proposition RP 81/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2022.  

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende. Under debatten har Timo Heinonen understödd av Matias Marttinen och Ville Vähämäki understödd av Jani Mäkelä framställt följande förslag om misstroende mot statsrådet: 

Ville Vähämäki saf understödd av Jani Mäkelä saf:  

”Riksdagen konstaterar att regeringen genom sin ekonomiska politik oansvarigt ökar statens utgifter och ansvar på ett sätt som inte främjar finländarnas hållbara välfärd. Köpkraften för låginkomsttagare och medelinkomsttagare försvagas avsevärt i och med den stigande inflationen, och det finns risk för att sysselsättningen blir olönsam i och med de stigande kostnaderna. Klimatåtgärderna kommer att ytterligare öka kostnaderna för att leva, bo och köra bil. Regeringen påskyndar klimatinflationen genom sina åtgärder. Jordbruket befinner sig i en lönsamhetssvacka, och vår skogspolitik håller på att glida oss ur händerna. Löneinflationen och de stigande enhetsarbetskostnaderna hotar att försvaga konkurrenskraften hos vår export. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i att stödja medborgarnas köpkraft, försvara de nationella intressena och förvalta vår ekonomi och därför inte har riksdagens förtroende.” 

Timo Heinonen saml understödd av Matias Marttinen saml:  

”Riksdagen konstaterar att regeringens linje att låta skuldsättningen accelerera och att låta bli att fatta tillräckliga sysselsättningsbeslut för att stärka de offentliga finanserna hotar att varaktigt urholka välfärdssamhällets finansieringsbas. Vi är oroade över att regeringen inte är i färd med att uppfylla sitt löfte att sluta leva på kommande generationers bekostnad. En politik som baserar sig på en ständig skuldsättning äventyrar Finlands kristålighet och försvagar möjligheterna att svara på utmaningar som klimatförändringen. Regeringen har inte förmått bära sitt ansvar och göra värdeval för en hållbar framtid. Riksdagen konstaterar att regeringens politik som äventyrar välfärdstjänsterna och Finlands kristålighet och som baserar sig på fortsatt skuldsättning är misslyckad och regeringen har inte riksdagens förtroende.” 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Först ställs Timo Heinonens förslag mot Ville Vähämäkis förslag. Slutligen röstar riksdagen om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Ville Vähämäkis förslag ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 118 ja, 32 nej; 49 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag. 
2) Förtroende för statsrådet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej, 1 avstår; 50 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.