Underpunkt i budgeten
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00
2.1
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Talman Matti Vanhanen
Huvudtitel 24, utrikesministeriets förvaltningsområde. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Kai Mykkänen saml understödd av Timo Heinonen saml 24.01.01: Anslaget för politiska staber inom utrikesförvaltningen minskas med 102 000 euro. (BM 381) 
2. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 24.01.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen på alla våra beskickningar flyttar över ekonomiska och personella resurser till arbete med att främja vår export och öka turismen till Finland." (Reservation 1) 
3. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 24.30.66: Anslagen för utvecklingssamarbete minskas med 20 000 000 euro i form av minskad höjning av biståndet. (Reservation 2) 
4. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 24.30.66: Anslaget för egentligt utvecklingssamarbete minskas med 300 000 000 euro. (Reservation 1) 
5. Antero Laukkanen kd understödd av Sari Tanus kd 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att flytta fokus i utvecklingssamarbetet från finansiella investeringar till stöd för frivilligorganisationers utvecklingssamarbete." (Reservation 3) 
6. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen minskar de landspecifika stöden i utvecklingssamarbetet och betonar finansiella investeringar som en form av utvecklingssamarbete." (Reservation 1) 
7. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen som syften med biståndet prioriterar förebyggande och lösning av konflikter plus handlingsmodeller där målländerna får hjälp att klara sig själva." (Reservation 1) 
8. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen undersöker hur Finlands FoU-satsningar kan godkännas som utvecklingsbistånd i OECD:s ODA-redovisning till den del innovationerna ligger i linje med hållbar utveckling." (Reservation 1) 
9. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 24.30.89: Momentet ökas med 20 000 000 euro för investeringsbaserat utvecklingssamarbete. (Reservation 2) 
10. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Mika Niikko saf 24.90.50: Momentet ökas med 200 000 euro till Open Doors Finland ry och Marttyyrien Ääni ry för arbete mot förföljelse av kristna. (BM 118) 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 77 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 37 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
Timo Heinonens förslag nr 3 och Ville Vähämäkis förslag nr 4 gäller samma anslag. Först ställs Ville Vähämäkis förslag 4 mot Timo Heinonens förslag nr 3 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Timo Heinonens förslag nr 3 ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”. Omröstningsresultat: 145 ja, 36 nej; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Heinonens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Antero Laukkanens förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 158 ja, 16 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 37 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 37 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 36 nej, 1 avstår; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 151 ja, 34 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 121 ja, 49 nej, 2 avstår; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 19-12-2019 18:36