Underpunkt i budgeten
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00
2.2
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Talman Matti Vanhanen
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 26, inrikesministeriets förvaltningsområde. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Kai Mykkänen saml understödd av Timo Heinonen saml 26.01.01: Anslaget för inrikesministeriets politiska stab minskas med 169 000 euro. (BM 383) 
2. Sanna Antikainen saf understödd av Ritva Elomaa saf 26.01.50: Momentet ökas med 35 000 euro och motiveringen kompletteras med att anslaget får användas för att utveckla verksamheten vid Suomen Poliisikoirayhdistys. (BM 14) 
3. Sanna Antikainen saf understödd av Ritva Elomaa saf 26.01.50: Momentet ökas med 35 000 euro och motiveringen kompletteras med att anslaget får användas för att utveckla verksamheten vid föreningen Rajan koiramiehet. (BM 15) 
4. Veijo Niemi saf understödd av Ritva Elomaa saf 26.10.01: Momentet ökas med 200 000 euro för att utveckla närpolisverksamheten i Inre Finland. (BM 205) 
5. Ritva Elomaa saf understödd av Ville Vähämäki saf 26.10.01: Momentet ökas med 500 000 euro för att stödja inrättandet av undersökningsgrupper som koncentrerar sig på djurskyddsbrott vid alla polisinrättningar i Finland. (BM 22) 
6. Olli Immonen saf understödd av Mari Rantanen saf 26.10.01: Momentet ökas med 500 000 euro för bekämpning av narkotikasmuggling som ökat över västgränsen. (BM 78) 
7. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Essayah kd 26.10.01: Momentet ökas med 5 000 000 euro till polisens omkostnader för bekämpning av den svarta ekonomin. (Reservation 3) 
8. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.10.01: Momentet ökas med 50 000 000 euro för polisens omkostnader. (Reservation 1) 
9. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 26.10.01: Momentet ökas med 55 000 000 euro för anställning av nya poliser, utvidgning av polisutbildningen och förbättrande av polisens funktionsförmåga, i synnerhet genom anskaffning av informationsteknik och annan utrustning. (Reservation 2) 
10. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 26.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att höja antalet poliser med cirka 1 000 poliser till över 8 000 årsverken." (Reservation 2) 
11. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.10.01: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen förbättrar polisens verksamhetsförutsättningar för att garantera den inre säkerheten och för att fler brott ska kunna utredas. För det krävs att antalet poliser höjs permanent till minst 8 000 senast 2025." (Reservation 1) 
12. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på utredning och bekämpning av ekonomisk brottslighet och svart ekonomi." (Reservation 1) 
13. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att alla sexualbrott mot barn undersöks snabbt och effektivt." (Reservation 1) 
14. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen garanterar att polisen får tillräckliga resurser för att bekämpa nätpedofili och cyberbrottslighet." (Reservation 1) 
15. Olli Immonen saf understödd av Mari Rantanen saf 26.10.02: Momentet ökas med 1 500 000 euro för att övervaka verksamhet inom islamistiska extremrörelser och avvärja hotet från dem. (BM 79) 
16. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.20.01: Momentet ökas med 10 000 000 euro till Gränsbevakningsväsendets omkostnader. (Reservation 1) 
17. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.20.01: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utarbetar en plan för att snabbt införa in- och utresekontroller vid alla våra yttre gränser, om situationen kräver det.” (Reservation 1) 
18. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.30.01: Momentet ökas med 1 000 000 euro för räddningsväsendets omkostnader. (Reservation 1) 
19. Mari Rantanen saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 26.30.01: Momentet ökas med 3 000 000 euro för kostnader som föranleds det kommunala räddningsväsendet av att de informationssystem som staten kräver tas i drift. (BM 229) 
20. Mari Rantanen saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 26.30.01: Momentet ökas med 10 000 000 euro för att upprätthålla den nationella beredskapen inför storolyckor och för att köpa in anknytande specialmateriel till räddningsverken. (BM 230) 
21. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.30.02: Momentet ökas med 5 000 000 euro till Nödcentralsverkets omkostnader. (Reservation 1) 
22. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.30.02: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att nödcentralsverket får tillräckliga resurser dels för att personalen ska orka arbeta, dels för att svarstiderna för nödsamtal ska hållas på en sådan nivå att medborgarnas säkerhet inte äventyras." (Reservation 1) 
23. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 26.40.01: Momentet ökas med 8 000 000 euro för att avveckla köerna för Migrationsverkets arbetsrelaterade uppehållstillstånd. (Reservation 2) 
24. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.40.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen låter göra en oberoende och grundlig utredning av hur de förläggningar som inrättats sedan 2015 använt och förvaltat sina pengar och lämnar utredningen till riksdagen." (Reservation 1) 
25. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.40.01: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen effektivare avlägsnar de personer ur landet som fått avslag på sin asylansökan och som vistas olagligt här.” (Reservation 1) 
26. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.40.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder och genast publicerar de årliga och livstida totala kostnaderna för asylsökande." (Reservation 1) 
27. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.40.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt åtgärdar de förseningar som upptäckts i Migrationsverkets verksamhet i samband med behandlingen av arbetsrelaterade uppehållstillstånd för högkvalificerade anställningar." (Reservation 1) 
28. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.40.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att effektivare åtgärder vidtas för att bevaka och utvisa personer som olagligt vistas i landet och att de kommunala tjänsterna för de här personerna läggs ner." (Reservation 1) 
29. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Ritva Elomaa saf 26.40.21: Anslaget för kostnader för mottagande av flyktingar och asylsökande minskas med 100 000 000 euro. (BM 330) 
30. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf 26.40.63: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att sänka mottagningspenningen till asylsökande till en sådan nivå att den inte utgör en attraktionsfaktor jämfört med de andra europeiska länderna och att regeringen vidtar åtgärder för att betydligt spara in på utgifterna för asylsökande och flyktingar genom att skära ner tjänsteutbudet och kostnadsnivån i fråga om mottagningsverksamheten." (Reservation 1) 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 77 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sanna Antikainens förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 56 nej, 10 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sanna Antikainens förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 121 ja, 54 nej, 10 avstår; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 116 ja, 53 nej, 7 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veijo Niemis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 58 nej, 7 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Olli Immonens förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 64 nej, 3 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 61 nej, 5 avstår; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 75 nej; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 77 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 77 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Olli Immonens förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 64 nej, 4 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 64 nej, 4 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 39 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 66 nej, 4 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Mari Rantanens förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 116 ja, 62 nej, 5 avstår; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mari Rantanens förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 62 nej, 3 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 65 nej, 3 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 75 nej, 1 avstår; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 41 nej, 2 avstår; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 59 nej, 5 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 74 nej, 1 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 48 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 75 nej, 1 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 43 nej, 4 avstår; 22 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 144 ja, 37 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 120 ja, 54 nej, 8 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände huvudtitel 26 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 19-12-2019 18:39