Underpunkt i budgeten
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00
2.4
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
Talman Matti Vanhanen
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 28. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Kai Mykkänen saml understödd av Pihla Keto-Huovinen saml 28.01.01: Anslaget för finansministeriets politiska stab minskas med 124 000 euro. (BM 386) 
2. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen offentliggör bakgrundsantagandena och kalkyleringsgrunderna inklusive källorna för sina centrala propositioner utförligt och allmänbegripligt i samband med budgetpropositionerna och planerna för de offentliga finanserna." (Reservation 1) 
3. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder som ökar offentligheten för uppgifter om innehav särskilt i fråga om offentligt noterade bolag. Det bör vara möjligt att ta del av uppgifterna i högre grad än i dag och till skäliga kostnader. Man kunde till exempel öppna en sådan möjlighet i anslutning till regionförvaltningsverken. När riksdagen stiftade en ny lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet beslutade riksdagen samtidigt att öka offentligheten för innehav." (Reservation 1) 
4. Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd 28.10.01: Momentet ökas med 5 000 000 euro för Skatteförvaltningens omkostnader för bekämpningen av svart ekonomi. (Reservation 3) 
5. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ökar Skatteförvaltningens resurser särskilt för att utveckla kontrollen inom momsbeskattningen och ingripa i ekonomisk brottslighet. För att effektivisera kontrollen och bekämpa svart ekonomi bör man inom Skatteförvaltningen starta ett projekt för att med det snaraste ta i bruk ett kontrollsystem som grundar sig på blockkedjeteknik inom momsbeskattningen." (Reservation 1) 
6. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.10.02: Momentet ökas med 5 000 000 euro för Tullens omkostnader. (Reservation 1) 
7. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.10.02: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder som säkerställer att Tullen har tillräckliga resurser för att effektivt bekämpa särskilt gränsöverskridande ekonomisk brottslighet och brottslighet i samband med elektronisk handel." (Reservation 1) 
8. Pihla Keto-Huovinen saml understödd av Timo Heinonen saml 28.20.88: Momentet ökas med 500 000 euro för att planera en utbyggnad av Vanda fängelse. (BM 139) 
9. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Petri Huru saf 28.40.03: Momentet ökas med 300 000 euro för att utveckla statsförvaltningens service. (BM 121) 
10. Peter Östman kdunderstödd av Antero Laukkanen kd 28.70.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att främja digitaliseringen inom förvaltningen och stärka upphandlingskompetensen vid upphandling och underhåll av förvaltningens informationssystem." (Reservation 3) 
11. Petri Huru saf understödd av Rami Lehto saf 28.70.05: Riksdagen bibehåller moment 28.70.05 och anvisar 3 200 000 euro i anslag för att främja utvecklingsprojektet för mobila jourtjänster – Combilans. (BM 68) 
12. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 28.70.05: Anslaget för beredning av landskapsreformen minskas med 100 000 000 euro. (Reservation 2) 
13. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.80.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att sänka avräkningen till Åland till en skälig nivå med hänsyn till att landskapet är skuldfritt och har en synnerligen god ekonomi jämfört med fasta Finland." (Reservation 1) 
14. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml28.90.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att anställa tusen vårdare till i både hemvården och dygnetruntvården." (Reservation 2) 
15. Antero Laukkanen kd understödd av Päivi Räsänen kd 28.90.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att höja hemkommunsersättningen till privata utbildningsanordnare." (Reservation 3) 
16. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd 28.90.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja stödet för närståendevård." (Reservation 3) 
17. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd 28.90.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att avhjälpa akuta problem inom äldreomsorgen och för att trygga tillräcklig finansiering för att höja nivån på äldreomsorgen och uppfylla vårdardimensioneringen i skyndsam ordning." (Reservation 3) 
18. Sari Tanus kd understödd av Sari Essayah kd 28.90.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att inrätta inneluftspolikliniker vid universitetscentralsjukhusen." (Reservation 3) 
19. Sari Tanus kd understödd av Sari Essayah kd 28.90.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra och utvidga mentalvårdsarbetet i synnerhet med beaktande av barns och ungas situation." (Reservation 3) 
20. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.90.32: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen uppmuntrar kommunerna och samkommunerna att främja digitaliseringen inom förvaltningen och anvisar statsunderstöd för projekt för att förenhetliga processerna inom ekonomiförvaltningen i syfte att fullt ut uppnå de kostnadsbesparingar som digitaliseringen möjliggör i fråga om dessa processer." (Reservation 1) 
21. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.90.32: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål vidtar åtgärder för att lösa krisen inom den kommunala ekonomin bland annat genom att ändra förhållandet mellan stat och kommun och genom att öka de finansiella resurserna till kommunerna. Kommunerna bör också uppmuntras att ytterst kritiskt se över sina organisationer, sitt beslutsfattande, sina arbetssätt, sin upphandling och sina investeringar." (Reservation 1) 
22. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 28.91.41: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till slopande av systemet för återbäring av energiskatt till energiintensiva företag inom industrin." (Reservation 2) 
23. Timo Heinonen saml understödd av Kai Mykkänen saml 28.91.41: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till slopande av återbäring av energiskatt för jordbruket i fråga om fossila bränslen." (Reservation 2) 
24. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.92.69: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen motsätter sig att EU/EMU utvecklas till en federation och att det solidariska ansvaret utökas samt att regeringen utarbetar en plan för Finland med tanke på att EMU och euron kan spricka." (Reservation 1) 
25. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.92.69: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar för att Finlands nettobidrag till EU inte stiger på grund av Brexit och att det sjunker nästa finansieringsperiod." (Reservation 1) 
26. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Petri Huru saf 28.99.96: Momentet ökas med 10 000 euro för att göra en förstudie om att flytta huvudstaden till Jyväskylä. (BM 122) 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 77 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 59 nej, 9 avstår; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 45 nej; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 116 ja, 50 nej, 10 avstår; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 50 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 63 nej, 4 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Pihla Keto-Huovinens förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 56 nej, 4 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 43 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Petri Hurus förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 144 ja, 39 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 44 nej, 3 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 37 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 77 nej; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Antero Laukkanens förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 43 nej, 1 avstår; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 76 nej; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 50 nej; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 76 nej; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 44 nej, 1 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 44 nej; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 35 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 145 ja, 34 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 143 ja, 41 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 140 ja, 44 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 158 ja, 10 nej, 11 avstår; 20 frånvarande
 
Följande anmälning antecknades till protokollet: Petteri Orpo /saml avsåg rösta ”nej” vid punkt 17. 
Riksdagen godkände huvudtitel 28 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 19-12-2019 18:51